tech & innovation

มุ่งพัฒนานวัตกรรมด้านดิจิทัล
     พัฒนาระบบการจัดการสินค้า และการให้บริการโดยนำนวัตกรรมด้านดิจิทัลเข้ามาเป็นส่วนสำคัญในการขับเคลื่อนธุรกิจ
ปัจจุบัน เทคโนโลยีดิจิทัลได้มีบทบาทสำคัญในการเปลี่ยนแปลงวิถีการดำเนินชีวิตของผู้คน และในภาคส่วนของการขับเคลื่อนทางธุรกิจ โกลบอลเฮ้าส์ได้ตระหนักถึงความสำคัญของนวัตกรรมจึงได้มุ่งมั่นนำนวัตกรรมต่างๆ เพื่อให้รองรับกับการจัดการสินค้า การให้บริการเพื่อตอบการขับเคลื่อนทางธุรกิจและวิถีชีวิตผู้บริโภคในยุคดิจิทัล

“โกลบอลเฮ้าส์” ทุ่มงบกว่า 600 ล้านบาท เสริมความแข็งแกร่งให้ธุรกิจ สร้างศูนย์กระจายสินค้าอัตโนมัติที่มีพื้นที่จัดเก็บสินค้ามากที่สุด ในธุรกิจค้าปลีกวัสดุก่อสร้างของเมืองไทย พร้อมขยายผลต่อในอาเซียน