บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) หรือ GLOBAL ผู้นำด้านค้าปลีกวัสดุก่อสร้างและสินค้าตกแต่งบ้านแบบครบวงจร ได้รับรางวัล Rising Star Sustainability Awards จากเวที SET Awards 2022 ที่จัดขึ้นโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) และวารสารการเงินการธนาคาร เมื่อวันศุกร์ที่ 28 ตุลาคม พ.ศ. 2565 ซึ่งนับเป็นครั้งแรก ที่บริษัทฯ ได้รับรางวัล โดยมีคุณวิทูร สุริยวนากุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ขึ้นรับมอบรางวัลแห่งความภาคภูมิใจในครั้งนี้

บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) เป็นบริษัทจดทะเบียนที่มีการดำเนินธุรกิจตามแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืน ที่มีหลักทรัพย์ตามมูลค่าตลาดสูงกว่า 30,000 ล้านบาท แต่ไม่เกิน 100,000 ล้านบาท สะท้อนศักยภาพและประสิทธิภาพในการดำเนินงานขององค์กร โดยมีการจัดการและการกำกับดูแลกิจการที่ดี คำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสียอย่างรอบด้าน เพื่อให้ธุรกิจมีการเติบโตด้านเศรษฐกิจควบคู่ไปกับการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุล 

ทั้งนี้ ด้วยตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) ใช้ศักยภาพของบุคลากรในการพัฒนาระบบงานทั้งหมด เพื่อสร้างการเติบโตให้แก่ธุรกิจ อาทิ ช่องทางการจำหน่ายสินค้าทางออนไลน์ แอพพลิเคชั่น ระบบ Self Service Checkout การจองคิวจัดส่งสินค้า รวมไปถึงการจำหน่ายกลุ่มสินค้าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม กลุ่มสินค้าเพื่อผู้สูงอายุ และผู้พิการ คิดเป็น 25% ของรายได้

นอกจากนี้ บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นพัฒนาและให้ความสำคัญในการดำเนินธุรกิจ ด้วยความโปร่งใส และมีประสิทธิภาพ บนพื้นฐานการบริหารตามหลักบรรษัทภิบาลที่ดี (Environmental, Social and Governance หรือ ESG) โดยการสร้างผลการดำเนินงานที่ดี และการเจริญเติบโตอย่างมั่นคง ด้วยการดำเนินธุรกิจควบคู่กับการคำนึงถึงความรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม และในฐานะผู้ให้บริการ จึงได้นำนวัตกรรมและเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้กับระบบการให้บริการ อาทิ การมุ่งเน้นและปรับรูปแบบสาขาเป็นแบบ Digital Store เพื่อตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้า เพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการ เพื่อให้ง่าย สะดวกสบาย ประหยัดเวลาแก่ลูกค้ามากยิ่งขึ้น ทั้งการเป็นศูนย์จำหน่ายสินค้าวัสดุก่อสร้าง เครื่องมือ อุปกรณ์ที่ใช้ในงานก่อสร้าง ต่อเติม ตกแต่งบ้านและสวนแบบควบวงจร (one stop shopping center) หรือระบบ Drive-through มาใช้ เพื่อเพิ่มความสะดวกในการรับสินค้าโครงสร้างของลูกค้า

สำหรับการมอบรางวัล SET Awards 2022 รางวัลเกียรติยศแห่งความสำเร็จของตลาดทุนไทย จัดขึ้นเป็นครั้งที่ 19 โดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและวารสารการเงินธนาคาร ซึ่งรางวัล SET Awards ในปีนี้ แบ่งเป็น 2 กลุ่มรางวัล ได้แก่ กลุ่มรางวัล Business Excellence ประกอบด้วย 8 รางวัลได้แก่

1. Best CEO Awards and Young Rising Star CEO Award
2. Best Company Performance Awards
3. Best REIT Performance Awards (New)
4. Best Investor Relations Awards
5. Best Innovative Company Awards
6. Deal of the Year Awards
7. Best Securities Company Awards
8. Best Asset Management Company Awards

และกลุ่มรางวัล Sustainability Excellence ประกอบด้วย 4 รางวัล ได้แก่

1. Best Sustainability Awards
2. Highly Commended in Sustainability Awards
3. Commended Sustainability Awards (New)
4. Rising Star Sustainability Awards

โดยรางวัล SET Awards เป็นรางวัลอันทรงเกียรติที่สะท้อนถึงความมุ่งมั่น การทุ่มเททั้งแรงกายและแรงใจของบุคลากรในวงการตลาดทุนที่ร่วมกันสร้างสรรค์ผลงานที่มีคุณภาพ สร้างการเปลี่ยนแปลงให้กับสังคม จนเป็นที่ยอมรับและเป็นต้นแบบขององค์กรที่ประสบความสำเร็จให้แก่องค์กรอื่นๆ ซึ่งช่วยยกระดับมาตรฐานและสร้างการเติบโตของเศรษฐกิจและสังคมให้กับประเทศได้อย่างยั่งยืนในระยะยาว