นายวิทูร สุริยวนากุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ. สยามโกลบอลเฮ้าส์ (GLOBAL) เปิดเผยว่า บริษัทฯ ได้รับการคัดเลือกให้เป็น 1 ใน 16 บริษัทกลุ่มธุรกิจค้าปลีก (Retail) ใน S&P Global Sustainability Yearbook 2024 ซึ่งเป็นการประเมินผลสำเร็จด้านความยั่งยืน จาก S&P Global ผู้ให้บริการข้อมูลด้านการเงินและการจัดอันดับความน่าเชื่อถือระดับโลก สะท้อนให้เห็นถึงความมุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจตามแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืน ภายใต้การดำเนินธุรกิจอย่างมืออาชีพ ควบคู่ไปกับการกำกับดูแลกิจการที่ดี พร้อมดูแลผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกภาคส่วนตามหลักการ ESG (Environment, Social, and Governance)

การได้รับเลือกให้ติดอันดับ S&P Global Sustainability Yearbook 2024 เป็นครั้งแรก จาก 9,400 บริษัททั่วโลกที่เข้าร่วมประเมิน ถือเป็นบทพิสูจน์ของบริษัทฯ ที่มุ่งมั่นสร้างการเติบโตทางธุรกิจควบคู่ไปกับการสร้างสรรค์คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของคนไทยมาอย่างต่อเนื่อง ผ่านโครงการปันสุข สร้างรอยยิ้ม ที่ครอบคลุมใน 5 ด้าน ประกอบด้วย การศึกษาและเยาวชน (Quality Education) ประเพณี ศาสนา และวัฒนธรรม (Local Culture) กิจกรรมสาธารณประโยชน์ (Commumity Development) สุขภาพและการแพทย์ (Health and Well-being) และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม (Go Green) อีกทั้งยังเป็นอีกหนึ่งก้าวสำคัญที่จะช่วยให้บริษัทฯ พร้อมยกระดับการทำธุรกิจอย่างยั่งยืนให้มีความเข้มแข็งมากขึ้น

ทั้งนี้ S&P Global Sustainability Yearbook 2024 เป็นรายงานการประเมินประสิทธิผลการดำเนินธุรกิจตามแนวทางการพัฒนาความยั่งยืนที่จัดขึ้นเป็นประจำทุกปีโดย S&P Global เป็นที่ยอมรับของนักลงทุนสถาบันทั่วโลก เพื่อนำมาใช้ประกอบการตัดสินใจลงทุน จากมาตรฐานการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการดำเนินธุรกิจตามกรอบการพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืนทุกมิติ ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม