บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) ได้รับการรับรองคาร์บอนฟุตพริ้นท์สำหรับองค์กร (Carbon Footprint for Organization: CFO) จากองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) หรือ อบก. เป็นปีที่สองในปี 2566

โดยดำเนินการประเมินคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กร เพื่อต้องการทราบถึงปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากกิจกรรมทั้งทางตรงและทางอ้อมทั่วทั้งบริษัท พร้อมทั้งวางมาตรการเพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสู่สังคมคาร์บอนต่ำ (Low Carbon Society) เพื่อให้สอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนและร่วมขับเคลื่อนนโยบายของประเทศไทยด้วยการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสู่เป้าหมายความเป็นกลางทางคาร์บอน และการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ในอนาคต