เมื่อวันจันทร์ที่ 10 มิถุนายน พ.ศ. 2567 เวลา 13.30 น. ได้มีพิธีลงนามบันทึกความร่วมมือทางวิชาการ เสริมสร้างประสบการณ์จริงในการดำเนินธุรกิจยุคดิจิทัลแบบครบวงจร ระหว่าง บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) กับ คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ณ ห้อง Hall of Fame ชั้น 1 อาคารบริหารธุรกิจสิรินธร คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ประยุกต์ ศรีวิไล ผู้รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ร่วมลงนามกับนายวิทูร สุริยวนากุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) มีอาจารย์ ดร.ชลธิชา ธรรมวิญญู คณบดีคณะการบัญชีและการจัดการ และนายเข็มชาติ สังฆะคาม รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) ร่วมลงนามเป็นพยานในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ

การจัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการในครั้งนี้ นอกจากเพื่อสร้างความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง บริษัทฯ กับ มหาวิทยาลัยแล้ว ยังป็นการสร้างเสริมความรู้และประสบการณ์จริงในการดำเนินธุรกิจยุคดิจิทัลแบบครบวงจร รวมไปถึงการจัดทำบัญชี เพื่อจัดเตรียมสารสนเทศ การวางแผน การควบคุม และการตัดสินใจ สร้างความร่วมมือในการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรทั้งสองฝ่าย โดยนำความรู้และประสบการณ์มาต่อยอดการวิจัย สร้างนวัตกรรม ที่ช่วยแก้ปัญหา และตอบสนองต่อความต้องการของทั้งสถาบันการศึกษา และองค์กรภาคธุรกิจอย่างแท้จริง การบันทึกความตกลงร่วมมือทางวิชาการนี้จะบังคับใช้เป็นระยะเวลา 4 ปี หลังจากการลงนาม

บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) พร้อมเป็นพื้นที่แหล่งเรียนรู้ และเป็นสถานที่สำหรับการเตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษา ในการทำงานแบบผู้ประกอบการต่อไปในอนาคต และเป็นคลังความรู้ เพื่อนำไปพัฒนาหลักสูตรของมหาวิทยาลัย ตลอดการวิจัย เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์และสร้างนวัตกรรมร่วมกันต่อไป

โดยทางคณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้มอบโล่ภาคีเครือข่าย แก่นายวิทูร สุริยวนากุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) และรองศาสตราจารย์ ศรัณย์ ชูเกียรติ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เพื่อแสดงถึงการเชิดชูเกียรติแก่หน่วยงานราชการ ภาคเอกชน หรือบุคคลที่ให้การช่วยเหลือและมีคุโณปการแก่หลักสูตรคณะ คอยสนับสนุนและผลักดันให้เกิดพัฒนาการในด้านต่างๆ อย่างเป็นรูปธรรมตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา