บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) ได้รับการคัดเลือกให้อยู่ใน “รายชื่อหุ้นยั่งยืน THSI” ประจำปี 2564 หรือ Thailand Sustainability Investment (THSI) 

โดยการที่ได้รับคัดเลือกในครั้งนี้สะท้อนให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของบริษัทฯ ในฐานะบริษัทจดทะเบียนที่ให้ความสำคัญในการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน โดยคำนึงถึงสิ่งแวดล้อม ความรับผิดชอบต่อสังคม และมีการบริหารตามหลักบรรษัทภิบาล (Environmental  Social and Governance หรือ ESG) รวมถึงการกำหนดนโยบาย การตั้งเป้าหมาย และการนำนโยบายไปปฏิบัติ เพื่อมุ่งสร้างระบบนิเวศของการลงทุนอย่างยั่งยืน

บริษัทฯ ได้มีความมุ่งมั่นที่จะเป็นผู้ส่งมอบสินค้าและนวัตกรรมด้านบริการที่ตอบสนองความต้องการของสังคม เพื่อคุณภาพชีวิตที่ยั่งยืน หรือ “Smart Living Solutions” โดยมีกลยุทธ์ที่มุ่งเน้นการสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนของทุกภาคส่วน 

กำหนดแผนงานด้านความยั่งยืน

Smart Products & Services : ส่งเสริมและพัฒนาพนักงานให้มีศักยภาพเพื่อการส่งมอบบริการที่เป็นเลิศให้แก่ลูกค้า

– หลักสูตรความรู้ผลิตภัณฑ์ (Product knowledge) 

– หลักสูตรการบริการด้วยหัวใจ (Service Mind) 

– E-learning

– Morning talk 

– สำรวจความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้เสีย

Smart People : มุ่งมั่นในการสรรหาผลิตภัณฑ์ที่ช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของคนในสังคม

– โครงการร่วมมือกับคู่ค้าเพื่อสรรหาผลิตภัณฑ์ที่ช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตในสังคม

– กิจกรรมส่งเสริมให้ความรู้ความเข้าใจกับลูกค้าเกี่ยวกับ Eco & Well being products

Smart Stores : สร้างสรรค์นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อก้าวสู่ความเป็นผู้นำในธุรกิจค้าปลีก

– RFM เพื่อบริหารจัดการข้อมูลลูกค้า

– In-house program development

– โครงการพัฒนานวัตกรรมร่วมกับคู่ค้า

– Global internship projects

“บจ. ที่ได้รับคัดเลือกให้อยู่ในรายชื่อหุ้นยั่งยืนต้องมีคะแนนผ่านร้อยละ 50 ในแต่ละมิติ และผ่านเกณฑ์คุณสมบัติตามที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ กำหนด โดยมีคณะทำงานเพื่อการลงทุนอย่างยั่งยืนเป็นผู้กลั่นกรองให้มีความโปร่งใสตลอดกระบวนการ ทั้งนี้ รายชื่อหุ้นยั่งยืน THSI ถูกนำมาใช้เป็นเกณฑ์คัดเลือกดัชนี SETTHSI เพื่อส่งเสริมการลงทุนในหุ้นยั่งยืนที่ดำเนินธุรกิจโดยคำนึงถึงสิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาล ซึ่งดัชนี SETTHSI มีการทบทวนทุกครึ่งปี”