เมื่อวันจันทร์ ที่ 7 สิงหาคม พ.ศ. 2566 บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) สาขาศาลายา นำโดย คุณสุมลทิพย์ สุทธิมนต์ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสาขาฯ และผู้จัดการพนักงานบริษัท

ร่วมมอบวัสดุและอุปกรณ์ต่าง ๆ ให้กับโรงเรียนบ้านฉาง บ้านบึงบางช้าง ตำบลคลองจินดา อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม โดยมี ผู้อำนวยการโรงเรียนฯ คุณกนกวรินทร์ ขำเขียว เป็นผู้รับมอบ

โดยกิจกรรมโกลบอลเฮ้าส์ปันสุขสร้างรอยยิ้มในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ ดังนี้

  1. เพื่อมอบให้ทางโรงเรียนนำไปใช้สำหรับปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสถานศึกษา ปรับปรุงสื่อการเรียนสอน รวมถึงนำไปใช้ประโยชน์ด้านอื่น ๆ ต่อไป
  2. เพื่อเป็นการสร้างสัมพันธ์ที่ดีระหว่างโกลบอลเฮ้าส์กับโรงเรียนและชุมชนใกล้เคียง
  3. เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์โกลบอลเฮ้าส์ให้เป็นที่รู้จักทั่วถึงและกว้างขวางมากยิ่งขึ้น
  4. เพื่อเป็นการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้แก่องค์กร