เมื่อวันที่ 9 มีนาคม พ.ศ. 2564 โกลบอลเฮ้าส์ร่วมบริจาคสีทาอาคารเรียนและทาสีรั้วโรงเรียนใหม่ ในการปรับปรุงและพัฒนาอาคารเรียนและห้องเรียนของโรงเรียนให้มีสภาพพร้อมในการจัดการเรียนการสอนเพื่อนักเรียนจะได้เรียนอย่างมีความสุข

ในปัจจุบัน โรงเรียนบ้านแม่ตาลน้อย มีสภาพทรุดโทรมของอาคารเรียนและห้องเรียนที่สีหลุดล่อน บางจุดมีรอยแตกร้าว สภาพห้องน้ำที่ทรุดโทรมไม่สวยงาม จำเป็นต้องใช้สีเพื่อปรับปรุงอาคารเรียน