เมื่อวันอาทิตย์ ที่ 13 สิงหาคม พ.ศ. 2566 บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) สาขากาฬสินธุ์ นำโดย นายสนธยา ควรคำคง ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสาขาฯ พร้อมด้วยพนักงานบริษัท

ร่วมถวายบริจาคสินค้าและอุปกรณ์ใช้งานแด่พระสงฆ์ ณ วัดอุดมผลหนองไผ่ ตำบลโนนสูง อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ รับมอบโดย พระยุทธพล กิตติสาโร (แสงจันทร์) ผู้รักษาการแทนเจ้าอาวาสวัดอุดมผลหนองไผ่ พร้อมด้วย คุณดวงฤดี ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน คณะกรรมการ และชาวบ้าน

โดยยอดการบริจาคในครั้งนี้ สินค้ามูลค่ารวมทั้งสิ้น 170,088 บาท

กิจกรรมโกลบอลเฮ้าส์ปันสุขสร้างรอยยิ้มในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ ดังนี้

  1. เพื่อให้ทางวัดได้นำไว้ใช้ในการซ่อมแซมบูรณะปฏิสังขรณ์ ต่อเติมก่อสร้าง รวมถึงนำไปใช้ประโยชน์ด้านอื่น ๆ ต่อไป
  2. เพื่อทะนุบำรุงพุทธศาสนา ซึ่งเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของพุทธศาสนิกชนในชุมชนให้คงอยู่สืบไป
  3. เพื่อสร้างสัมพันธ์อันดีระหว่างโกลบอลเฮ้าส์กับวัดและชุมชนใกล้เคียง
  4. เพื่อประชาสัมพันธ์โกลบอลเฮ้าส์ให้เป็นที่รู้จักทั่วถึงและกว้างขวางมากยิ่งขึ้น