เมื่อวันอังคารที่ 27 มิถุนายน 2566 โกลบอลเฮ้าส์ กาฬสินธุ์ นำโดย นาย ธงชัย บัวทอง ตำแหน่ รองผู้อำนวยการ สาขากาฬสินธุ์ และพร้อมด้วยพนักงานบริษัทฯ ได้ร่วม ถวายบริจาคสินค้า และอุปกรณ์ใช้งาน ให้กับ ” วัดโพธิ์ชัย หลุบใน ต.หลุบ อ.เมืองกาฬสินธุ์ จ.กาฬสินธุ์ ” รับมอบโดย พระครูวินัยธรชัยวัฒน์ ญาณสังวโร เจ้าอาวาสวัดโพธิ์ชัยลูกใน พร้อมด้วยคณะกรรมการและชาวบ้าน

โกยกิจกรรมโกลบอลเฮ้าส์ปันสุขสร้างรอยยิ้มในครั้งนี้ จัดขึ้นเพื่อใช้ก่อสร้างและซ่อมแซมบูรณะปฏิสังขรณ์ และต่อเติมก่อสร้าง รวมถึงใช้งานของทางวัดต่อไป มียอดในการบริจาคครั้งนี้ สินค้าทั้งหมดมูลค่า 194,907- บาท ( หนึ่งแสนเก้าหมื่นสี่พันเก้าร้อยเจ็ดบาทถ้วน )