โครงการปันสุขสร้างรอยยิ้ม

กิจกรรมเพื่อสังคมของเรา (Corporate Social Responsibility) หรือ CSR แบ่งออกเป็น 5 ด้านหลัก คือ 

  1. การศึกษาและเยาวชน : QUALITY EDUCATION สนับสนุนโอกาสในการเรียนรู้ และการศึกษาที่มีคุณภาพ
  2. ประเพณี ศาสนา และวัฒนธรรม : LOCAL CULTURES สนับสนุนและส่งเสริมกิจกรรมที่ธำรงไว้ซึ่งขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงาม ตลอดจนปฏิบัติตนเป็นศาสนิกชนที่ดีในการให้การอุปถัมภ์กิจกรรมทางศาสนาอย่างสม่ำเสมอ
  3. กิจกรรมสาธารณประโยชน์ :  COMMUNITY DEVELOPMENT ส่งเสริมการพัฒนารูปแบบกระบวนการรับผิดชอบต่อสังคม โดยการเชิญชวนและการเปิดโอกาสให้องค์กรอื่นๆ ได้เข้ามาทำงานร่วมกัน
  4. สุขภาพและอนามัย/สุขภาพและการแพทย์ : HEALTH AND WELL-BEING ส่งเสริมสวัสดิภาพและสุขภาพที่ดีสำหรับทุกคนในทุกวัย ทั้งโครงการและกิจกรรมต่างๆ ครอบคลุมประเด็นด้านสุขภาพและสวัสดิภาพที่สำคัญ
  5. อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม : GO GREEN อนุรักษ์การใช้ทรัพยากร และพลังงานต่างๆ อย่างมีประสิทธิภาพ
CSR-Website2-01-4

“โกลบอลเฮ้าส์” มุ่งหวังที่จะสร้างสรรค์สังคมและชุมชนดีขึ้นพร้อมกับการเติบโตของบริษัทฯ เรามุ่งยกระดับคุณภาพชีวิตและแก้ปัญหาให้แก่สังคมอย่างสร้างสรรค์เพื่อชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น
และให้ความสำคัญในการแบ่งปันความสุข
สร้างรอยยิ้มสู่สังคมอย่างยั่งยืน