เมื่อวันอาทิตย์ที่ 25 มิถุนายน 2566 นำโดย นาย สเมต หงษ์อะนนท์ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการ สาขากาฬสินธุ์ และพร้อมด้วยพนักงานบริษัทฯ ได้ร่วม ถวายบริจาคสินค้า และอุปกรณ์ใช้งานให้กับ ” วัดอุทัยกุดโดน ต.กุดโดน อ.ห้วยเม็ก จ.กาฬสินธุ์ “

โดยกิจกรรมโกลบอลเฮ้าส์ปันสุขสร้างรอยยิ้มในครั้งนี้ จัดขึ้นเพื่อใช้ก่อสร้างและซ่อมแซมบูรณะปฏิสังขรณ์ และต่อเติมก่อสร้าง รวมถึงใช้งานของทางวัดต่อไป มียอดในการบริจาคครั้งนี้ สินค้าทั้งหมดมูลค่า 250,791.- บาท ( สองแสนห้าหมื่นเจ็ดร้อยเก้าสิบเอ็ดบาทถ้วน )