เมื่อวันเสาร์ที่ 24 มิถุนายน 2566 นำโดย นาย สนธยา ควรคำคง ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการ สาขากาฬสินธุ์ และพร้อมด้วยพนักงานบริษัทฯ ได้ร่วม ถวายบริจาคสินค้า และอุปกรณ์ใช้งาน ให้กับ ” วัดโพธิ์ชัย บ้านเว่อ ต.บัวบาน อ.ยางตลาด จ.กาฬสินธุ์ ” รับมอบโดย พระครูศรีประยัติโพธิคุณ คุณ ทรงวุฒิ ภูฉายา (ผู้ใหญ่บ้านบ้านเว่อ) พร้อมด้วยคณะกรรมการและชาวบ้าน

โดยกิจกรรมโกลบอลเฮ้าส์ปันสุขสร้างรอยยิ้มในครั้งนี้ จัดขึ้นเพื่อใช้ก่อสร้างและซ่อมแซมบูรณะปฏิสังขรณ์ และต่อเติมก่อสร้าง รวมถึงใช้งานของทางวัดต่อไป มียอดในการบริจาคครั้งนี้ สินค้าทั้งหมดมูลค่า 162,471.- บาท ( หนึ่งแสนหกหมื่นสองพันสี่ร้อยเจ็ดสิบเอ็ดบาทถ้วน )