จากปัญหาการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส Covid-19 อย่างต่อเนื่อง ทำให้เกิดปัญหาการขาดแคลนหน้ากากอนามัยในท้องตลาด บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) เล็งเห็นความจำเป็นและความสำคัญในจุดนี้ เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2563 ได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการมอบอุปกรณ์ทำความสะอาด หน้ากากอนามัย และร่วมกิจกรรม Big Cleaning day กับทางตำบลท่าวังตาล อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่