เมื่อวันเสาร์ที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) ได้ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการร่วมผลิตบัณฑิต และจัดการเรียนการสอนเชิงบูรณาการกับการทำงานของมหาวิทยาลัยราชภัฎชัยภูมิ

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาที่จบจากมหาวิทยาลัยราชภัฎชัยภูมิ มีคุณภาพพร้อมออกไปทำงานรับใช้สังคม เป็นรับนักศึกษาเข้าฝึกงานก่อนจบการศึกษา และมีค่าจ้างระหว่างฝึกงานอีกด้วย

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ การร่วมผลิตบัณฑิตและจัดการเรียนการสอนเชิงบูรณาการกับการทำงาน ระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ กับบริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) ในครั้งนี้ จัดขึ้นที่ห้องประชุมสัมมนาชั้น 9 อาคารเรียนร่วมมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.ศิริวัฒน์ โพธิเวชกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ กับนายวิทูร สุริยวนากุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)

ปัจจุบันโกลบอลเฮ้าส์มีหลากหลายสาขา และหลายแผนกในการรับนักศึกษาเข้าฝึกงานและทำงาน เพื่อให้มีความพร้อมในการเข้าสู่ตลาดแรงงานต่อไป ซึ่งโกลบอลเฮ้าส์พร้อมพัฒนาและสนับสนุนความร่วมมือดังกล่าว

ซึ่งมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ มีเป้าหมายที่จัดเจนใน 6 ด้าน คือด้านการศึกษา ด้านอาชีพ ด้านสังคม ด้านสุขภาพ ด้านสิ่งแวดล้อม และด้านวัฒนธรรม พลิกโฉมมหาวิทยาลัย ให้มีการพัฒนาคุณภาพการศึกษา จัดการเรียนการสอนเชิงบูรณาการกับการทำงาน จัดให้มีการเรียนในสถานศึกษาร่วมกับการจัดให้นักศึกษาปฏิบัติงานจริง ณ สถานประกอบการ เพื่อการพัฒนาคุณภาพบัณฑิต และสร้างความร่วมมือทางวิชาการแบบมุ่งเป้าระหว่างมหาวิทยาลัยกับสถานประกอบการ ซึ่งสอดคล้องกับมาตรฐานผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ อันเป็นการลงทุนเพื่อสร้างความยั่งยืนในการพัฒนากำลังคนให้แก่สถาบันอุดมศึกษา องค์กรภาครัฐ และภาคเอกชนที่ให้ความร่วมมือ รวมถึงชุมชนท้องถิ่นที่มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาต่อไป