เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2562 บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จำากัด (มหาชน) ได้จัดกิจกรรม ฉลองเปิดตัวอย่างเป็น ทางการ GRAND OPENING DAY ณ โกลบอลเฮ้าส์นางรอง พร้อมเดินหน้าแผนธุรกิจขยายสาขาเพื่อรองรับการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ ซึ่งเปิดให้บริการที่ อำาเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ ซื่งเป็นสาขาที่ 2 ของจังหวัดบุรีรัมย์ เพื่อเป็นศูนย์กลางการจำหน่ายสินค้าวัสดุก่อสร้าง ของตกแต่งบ้านและสวน พร้อมตอบสนอง
ความต้องการของลูกค้าชาวอำเภอนนางรอง และอำเภอใกล้เคียง โดยได้รับเกียรติจาก นายยุทธนา พิทยานันทกุล นายอำเภอนางรอง (ที่ 6 จากซ้าย) คุณอภิสิทธิ์ รุจิเกียรติกาจร ประธานกรรมการ  (คนที่ 5 จากซ้าย) คุณวิทูร สุริยวนากุล (Director) (คนที่ 5 จากขวา) พ.ต.ท.ศุภณัฐ สุนทรกูล สารวัตรอำานวยการ อำาเภอนางรอง (ที่ 4 จากขวา) พร้อมแขกผู้เกียรติและสื่อมวลชน ร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีเปิด

          คุณอภิสิทธิ์ รุจิเกียรติกาจร ประธานกรรมการ กล่าวว่า “โกลบอลเฮ้าส์” เป็นบริษัทของคนไทยรายแรกที่นำนวัตกรรมทางการค้าระบบโมเดิร์นเทรดมาปรับใช้กบร้านค้าวัสดุก่อสร้างแบบเดิม โดยเปลี่ยนเป็นรูปแบบคลังสินค้า หรือ Warehouse Store ที่จำหน่ายสินค้าโครงสร้าง ปูนซีเมนต์ กระเบื้องมุงหลังคา เหล็กเส้น เหล็ก รูปพรรณ สุขภัณฑ์และกระเบื้องเซรามิก โคมไฟและอุปกรณ์ไฟฟ้า ระบบประปา ประตูหน้าต่าง เครื่องมือช่างและ สินค้า รวมถึงสินค้าตกแต่งบ้าน ซึ่งมีสินค้าให้เลือกจำานวนมากกวา่ 100,000 รายการ ครบภายในอาคารเดียวกันอำนวยความสะดวกให้ลูกค้า เดินเลือกซื้อสินค้าได้อยางอิสระ สะดวกสบาย นอกจากนั้น โกลบอลเฮ้าส์ ได้นำระบบ Automated Storage and Retrieval System หรือ ASRS มาใช้ โดยเป็นระบบบริหารคลังสินค้าอัตโนมัติโดย
ควบคุมด้วยคอมพิวเตอร์ทั้งระบบ จะรับและจัดเก็บสินค้าเข้าคลังสินค้าอย่างรวดเร็วและแม่นยำ จุดเด่นของระบบ ASRS คือการจัดเกบสินค้าในแนวดิ่ง ซึ่งช่วยในการบริหารพื้นที่ในการจัดเก็บสินค้าในคลังและช่วยลดระยะเวลาการทำางานและสามารถทำาการจ่ายสินค้าให้กบลูกค้าได้รวดเร็วขึ้น