Global House ร่วมกับ SCGC ในการลงนามความร่วมมือ โครงการรีไซเคิลแบบระบบปิดตามหลักเศรษฐกิจหมุนเวียน (Closed Loop Collaboration For Circularity) ที่เปลี่ยนพลาสติกใช้แล้วภายในร้านให้กลายเป็นถุงพลาสติกรักษ์โลก

บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) ผู้นำทางธุรกิจสินค้าวัสดุก่อสร้างและของตกแต่งบ้านครบวงจร ได้ลงนามความร่วมมือ (MoU) กับ บริษัท เอสซีจี เคมิคอลส์ จำกัด (มหาชน) หรือ SCGC ผู้นำตลาดเคมีภัณฑ์ครบวงจรระดับภูมิภาค ในโครงการรีไซเคิลแบบระบบปิดตามหลักเศรษฐกิจหมุนเวียน (Closed Loop Collaboration For Circularity) โดยเป็นการนำพลาสติกที่ใช้แล้วภายในร้านค้า และศูนย์กระจายสินค้าของโกลบอลเฮ้าส์ ให้กลายเป็นถุงพลาสติกรักษ์โลก ด้วยนวัตกรรมเม็ดพลาสติกรีไซเคิลคุณภาพสูง (High Quality PCR) จาก SCGC GREEN POLYMERTM นำพลาสติกใช้แล้วกลับสู่กระบวนการรีไซเคิลอย่างสมบูรณ์ ไม่เกิดการหลุดรอดสู่ภายนอก ตอกย้ำการใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุดอย่างเป็นรูปธรรมตามหลักเศรษฐกิจหมุนเวียน หรือ Circular Economy นำร่องใช้ถุงพลาสติกรักษ์โลกที่บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) สาขาสำนักงานใหญ่ จังหวัดร้อยเอ็ด ตั้งแต่เดือนตุลาคมนี้เป็นต้นไป

นายวิทูร สุริยวนากุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า “นับเป็นก้าวสำคัญของ Global House ที่ได้ร่วมเป็นพันธมิตรกับ SCGC ผู้เชี่ยวชาญด้านนวัตกรรมพลาสติกรักษ์โลกในการขับเคลื่อนนโยบายด้านสิ่งแวดล้อม โดยดำเนินธุรกิจภายใต้แนวทาง ESG (Environmental, Social and Governance) และพร้อมมุ่งสู่ Net Zero ซึ่งบริษัทฯ มีเป้าหมายที่จะลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ภายในปี 2593 สำหรับโครงการรีไซเคิลแบบระบบปิดนี้ เป็นการนำวัสดุฟิล์มและพลาสติกห่อสินค้าที่เหลือใช้จากศูนย์กระจายสินค้า และร้านค้าของ Global House มารีไซเคิล และผลิตเป็น “ถุงพลาสติกรักษ์โลก” เพื่อนำกลับมาใช้ใหม่ตามหลักเศรษฐกิจหมุนเวียน ช่วยลดปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม ควบคู่กับการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้คนให้ดียิ่งขึ้น และสร้างการเปลี่ยนแปลงให้กับประเทศไทยอย่างเป็นรูปธรรม โดยจะเริ่มใช้ถุงพลาสติกรักษ์โลกที่ร้าน Global House สำนักงานใหญ่ จังหวัดร้อยเอ็ด เป็นแห่งแรก และมีแผนต่อยอดขยายผลต่อไปในอนาคต”

นายธนวงษ์ อารีรัชชกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท เอสซีจี เคมิคอลส์ จำกัด (มหาชน) หรือ SCGC กล่าวว่า “SCGC ส่งเสริมและขับเคลื่อนหลักเศรษฐกิจหมุนเวียนอย่างเป็นรูปธรรมร่วมกับทุกภาคส่วน โดยเน้นให้เกิดการนำพลาสติกใช้แล้วกลับเข้าสู่กระบวนการรีไซเคิลแบบระบบปิด หรือที่เรียกว่า Closed Loop ซึ่งเป็นหัวใจสำคัญของหลักเศรษฐกิจหมุนเวียน”

สำหรับความร่วมมือในครั้งนี้ ได้นำนวัตกรรมรีไซเคิลจาก SCGC GREEN POLYMERTM มาช่วยเปลี่ยนพลาสติกใช้แล้วของโกลบอลเฮ้าส์ ให้เป็นเม็ดพลาสติกรีไซเคิลคุณภาพสูง (High Quality Post-Consumer Recycled Resin: High Quality PCR) เพื่อนำไปผลิตเป็น “ถุงพลาสติกรักษ์โลก” สำหรับใช้งานต่อไปในร้นค้า และศูนย์กระจายสินค้า ซึ่งส่งเสริมการใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุด ช่วยลดการเกิดของเสีย และลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเพื่อสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืนตามแนวทาง Low Waste และ Low Carbon