GLOBAL ได้รับการประเมินหุ้นยั่งยืน “SET ESG Ratings” ในระดับ “AA” ประจำปี 2566

บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) หรือ GLOBAL ได้รับผลประเมินหุ้นยั่งยืน SET ESG Ratings ในระดับ AA ประจำปี 2566 ในกลุ่มบริการ (Services) โดยเป็น 1 ใน 193 บริษัทจดทะเบียนที่ได้รับการประเมินและผ่านเกณฑ์มาตรฐาน จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ทั้งนี้ GLOBAL ได้รับคัดเลือกเป็นหนึ่งในดัชนี Thailand Sustainability Investment (THSI) หรือรายชื่อหุ้นยั่งยืนอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 นับตั้งแต่ปี 2564 สะท้อนให้เห็นว่า GLOBAL ให้ความสำคัญต่อการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน ผ่านการดำเนินงานภายใต้กรอบ ESG (Environmental, Social and Governance) ในทุกมิติ โดยคำนึงถึงสิ่งแวดล้อม ความรับผิดชอบต่อสังคม และ มีการบริหารงานตามหลักบรรษัทภิบาล พร้อมรับมือต่อปัจจัยการเปลี่ยนแปลงทั้งทางด้านสังคม และสิ่งแวดล้อม มุ่งเน้นการสร้างการมีส่วนร่วมและตอบสนองต่อความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม เพื่อการเติบโตร่วมกันอย่างยั่งยืน