โกลบอลเฮ้าส์ ร่วมกับกระทรวงแรงงานและกรมการจัดหางาน เพื่อสนับสนุนการจ้างงานตามโครงการ Co-Payment ช่วยเหลือนักศึกษาจบใหม่ให้มีงานทำ โดยได้รับนักศึกษาที่จบการศึกษาตามเงื่อนไขที่กำหนด ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2563 เป็นต้นมา

ปัจจุบัน โกลบอลเฮ้าส์สามารถรับนักศึกษาจบใหม่ตามโครงการได้ทั้งสิ้น 202 คน โดยมีสถานะเป็นพนักงานของบริษัทเมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2564 จำนวน 187 คน แบ่งเป็น หน่วยงานส่วนกลางและสนับสนุน จำนวน 26 คน หน่วยงานฝ่ายปฏิบัติการสาขา จำนวน 161 คน