เมื่อวันที่ 5 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2565 บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) สาขาราชบุรี โดยนายเจษฎา ราชแผ่นดิน และนายจักรพันธ์ ระนาดแก้ว ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสาขาราชบุรี และผู้จัดการพนักงานบริษัท ได้เข้าร่วมมอบวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้างรวมมูลค่า 250,000 บาท ให้กับโรงเรียนบ้านหนองตาพุด โดยมีผอ.โรงเรียนบ้านหนองตาพุดเป็นผู้รับมอบ

โครงการปันสุข สร้างรอยยิ้ม โดยบริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) สาขาราชบุรี สนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ต่างๆให้กับ โรงเรียนบ้านหนองตาพุด ต.ธรรมเสน อ.โพธาราม จ.ราชบุรี เพื่อให้น้องๆนักเรียนโรงเรียนบ้านหนองตาพุด มีวัสดุ อุปกรณ์ สื่อ ประกอบการเรียนการสอน ที่จําเป็นต่อการศึกษา เป็นเครื่องมือที่ช่วยพัฒนาทักษะและศักยภาพการเรียนรู้สำหรับนักเรียนและครู นอกจากนี้ยังได้มอบวัสดุ อุปกรณ์ก่อสร้างเพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในการปรับปรุงพัฒนาอาคารสถานที่ของโรงเรียนต่อไป