วันที่ 9 มีนาคม 2567 บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) สาขาหนองคาย นำโดยนายนพณัฐ ตันนารัตน์ รองผู้อำนวยการโกลบอลเฮ้าส์สาขาหนองคาย ได้ถวายสิ่งของและอุปกรณ์ก่อสร้างต่างๆ เช่น กระเบื้องปูพื้น โคมไฟ สุขภัณฑ์รวมถึงวัสดุอุปกรณ์

ในการซ่อมแซมอาคารให้กับวัดเวฬุวัน บ้านหมากหุ่ง ตำบลบ้านฝาง อำเภอสระใคร จังหวัดหนองคาย รับมอบโดยพระอธิการคำแพง สุจิณณธมโม เจ้าอาวาสและชาวบ้าน

กิจกรรมโกลบอลเฮาส์ปันสุขสร้างรอยยิ้มมีวัตถุประสงค์เพื่อได้นำไปใช้ประโยชน์ในการบูรณะปฏิสังขรณ์ถาวรวัตถุภายในวัดให้มีความมั่นคงสวยงามสืบไป ซึ่งเป็นสถานที่ให้กับภิกษุสงฆ์รวมถึงพุทธศาสนิกชนได้ปฏิบัติธรรมที่เป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของชาวพุทธให้มีสภาพสมบูรณ์ใช้งานได้