เมื่อวันพุธที่ 7 กรกฎาคม 2564 เวลา 09.30 น. โกลบอลเฮ้าส์ ร่วมส่งเสริมการจำหน่ายข้าวหอมมะลิจังหวัดร้อยเอ็ดสู่ตลาดทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ โดยได้มีการจัดพิธีลงนามความร่วมมือ (MOU) การแก้ไขปัญหาข้าวค้างสต็อกจังหวัดร้อยเอ็ด โอกาสนี้ นายวิทูร สุริยวนากุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) ได้บรรยายถึงแผนธุรกิจ Business Model Canvas ข้าวหอมมะลิ ในที่ประชุม โดยทางบริษัทได้มีการสั่งซื้อและช่วยกระจายข้าวหอมมะลิ จากสหกรณ์การเกษตรเกษตรวิสัย จำกัด จำนวน 2,600 ถุง (13 ตัน) คิดเป็นมูลค่า 390,000 บาท เพื่อกระจายไปยังสาขาต่างๆ ของโกลบอลเฮ้าส์ทั่วประเทศ

โดยมีผู้ร่วมลงนาม ได้แก่ นายวิทูร สุริยวนากุล ประธานเจ้าหน้าที่บริการ บริษัท สยามโกลบอลเฮาส์ จำกัด (มหาชน) นายเอกภาพ พลซื่อ นายกองค์การบริหารจังหวัดร้อยเอ็ด นายวุฒิชัย ข่าขันมะลี ผู้อำนวยการฝ่ายกิจการสาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) นายสมบรูณ์ พฤกษ์กันทรากร เกษตรและสหกรณ์จังหวัดร้อยเอ็ด นายสมจิตต์ คำสี เกษตรจังหวัดร้อยเอ็ด นายณัฐพล แป้นนอก สหกรณ์จังหวัดร้อยเอ็ด นายพงษ์ศักดิ์ วรวงศ์ พาณิชย์จังหวัดร้อยเอ็ด นางบุญเกิด ภานนท์ ผู้จัดการสหกรณ์การเกษตรเกษตรวิสัย จำกัด นายประพันธ์ ศรีจันทร์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการสานักงาน ธ.ก.ส. จังหวัดร้อยเอ็ด นายพรชัย วรรณจำปา หัวหน้าไปรษณีย์จังหวัดร้อยเอ็ด และนายคำพีร์ สุวรรณศรี ประธานคณะกรรมการเครือข่ายแปลงใหญ่ระดับจังหวัด จังหวัดร้อยเอ็ด นายทองลักษณ์ หาญศึก ประธานกรรมการสหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้า ธ.ก.ส. ร้อยเอ็ด จำกัด โดยผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ดได้ร่วมลงนามในฐานะประธานสักขีพยาน และมีนายธวัชชัย โคตรวงษ์ ผู้อำนวยการเขตพื้นที่ภาคอีสาน สานักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล นายสนอง ดลประสิทธิ์ หัวหน้าสำนักงานจังหวัดร้อยเอ็ด นายพรเกียรติ พัวนิรันดร์กูล ประชาสัมพันธ์จังหวัดร้อยเอ็ด ดร.สถาพร มงคลศรีสวัสดิ์ ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดร้อยเอ็ด นายเรืองศักดิ์ รัตนโภคาสถิต ประธานหอการค้าจังหวัดร้อยเอ็ด นายประวิน จำปาแก้ว ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดร้อยเอ็ด ดร.ประจักษ์ บุญกาพิมพ์ ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดร้อยเอ็ด นายทินกร อ่อนประทุม คณะที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ คณะทำงานรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ และรศ.ดร.ปิยภัทร บุษบาบดินทร์ รองคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ร่วมเป็นสักขีพยาน ซึ่งการลงนามความร่วมมือในครั้งนี้ได้มีสื่อมวลชนทุกแขนงเข้าร่วมรับฟังการแถลงข่าว และมีการถ่ายทอดสัญญาณผ่านระบบ Facebook Live ของ Page สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดร้อยเอ็ด และระบบการประชุมออนไลน์ Zoom Meeting ไปยังส่วนราชการและหน่วยงานต่างๆ ได้ร่วมรับชมด้วย