โกลบอลเฮ้าส์สาขาเลยร่วมกับบริษัทเอสซีจี ซีเมนต์-ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง จำกัด ส่งมอบห้องความดันบวก Positive Pressure Room Covid-19 ให้กับคลินิกหมอครอบครัว หน่วยบริการปฐมภูมิ Primary Care Unit โรงพยาบาลเลยทีม 2 เป็นการสนับสนุนเครื่องมือทางการแพทย์และอำนวยความสะดวกให้กับบุคลากรทางการแพทย์

ไม่มีคำอธิบายรูปภาพ

เมื่อวันที่ 10 มีนาคม พ.ศ. 2564 บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) สาขาเลย โดยนายสุวิทย์ ทองประดิษฐ ตำแหน่งผู้อำนวยการสาขา และนายกันตวัฒน์ ลิ้มพงศพันธ์ เป็นผู้แทนมอบห้องความดันบวก (Positive Pressure Room) โดยมีนายแพทย์สราวุฒิ ใฝ่ชำนาญ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายปฐมภูมิเป็นผู้รับมอบซึ่งมีวัตถุประสงค์ เพื่อสนับสนุนอุปกรณ์เครื่องมือทางการแพทย์ให้กับคลินิกหมอครอบครัว หน่วยบริการปฐมภูมิ และเป็นการเพิ่มความปลอดภัยให้บุคลากรทางการแพทย์ในการปฏิบัติงาน

อาจเป็นรูปภาพของ ข้อความ