เมื่อวันที่ 25 – 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 โกลบอลเฮ้าส์ ได้มีการมอบวัสดุเพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในปรับปรุงพัฒนาอาคารสถานที่ของโรงเรียน และอุปกรณ์ประกอบการเรียนการสอน ให้แก่ โรงเรียนบ้านปะโค ตำบลปะโค อำเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี และโรงเรียนนาทรายวิทยาคม ตำบลนาทราย อำเภอพิบูลย์รักษ์ จังหวัดอุดรธานี

โกลบอลเฮ้าส์ ขอเป็นส่วนหนึ่งในการปันสุขสร้างรอยยิ้มให้แก่เยาวชน และสถานศึกษาทุกแห่งในไทย