เมื่อวันเสาร์ ที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2566 บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) สาขาหนองคาย นำโดย นายนพณัฐ ตันนารัตน์ ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการโกลบอลเฮ้าส์สาขาหนองคาย และตัวแทนพนักงาน

ได้ร่วมถวายสิ่งของและอุปกรณ์ก่อสร้างต่าง ๆ เช่น กระเบื้องปูพื้น โคมไฟ อุปกรณ์ไฟฟ้า เครื่องใช้ไฟฟ้าวัสดุก่อสร้าง ฯลฯ แด่วัดศรีสง่า บ้านโนนแดง ตำบลบ้านฝาง อำเภอสระใคร จังหวัดหนองคาย รับมอบโดย พระอธิการสำลี สุเมโธ ปลัดอาวุโสอำเภอสระใคร ฝ่ายปกครองอำเภอสระใคร และชาวบ้าน

ซึ่งกิจกรรมโกลบอลเฮ้าส์ปันสุขสร้างรอยยิ้มในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ ดังนี้

  1. เพื่อให้ทางวัดได้นำวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ ไปใช้ประโยชน์ในการบูรณะปฏิสังขรณ์ถาวรวัตถุภายในวัด ซึ่งเป็นสถานที่ให้พระภิกษุสงฆ์และพุทธศาสนิกชนใช้ในการปฏิบัติธรรม ให้มีสภาพมั่นคง สมบูรณ์สวยงามอยู่เสมอ
  2. เพื่อทะนุบำรุงพุทธศาสนา ซึ่งเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของพุทธศาสนิกชนในชุมชนให้คงอยู่สืบไป
  3. เพื่อสร้างสัมพันธ์อันดีระหว่างโกลบอลเฮ้าส์กับชุมชน
  4. เพื่อประชาสัมพันธ์โกลบอลเฮ้าส์ให้เป็นที่รู้จักทั่วถึงและกว้างขวางมากยิ่งขึ้น