เมื่อวันเสาร์ ที่ 12 สิงหาคม พ.ศ. 2566 บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) สาขาสมุทรสงคราม ร่วมกับท่านญาณทัธ สิริวัฒน์ วัฒนธรรมจังหวัดสมุทรสงคราม

แจกน้ำดื่มลามายอน ในงาน River of Art ศิลปะแห่งสายน้ำ ณ ตลาดน้ำอัมพวา โดยมี นายมานิตย์ จันทร์สว่าง ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสาขาฯ และพนักงานบริษัท ร่วมเดินแจกน้ำดื่มในครั้งนี้

กิจกรรมโกลบอลเฮ้าส์ปันสุขสร้างรอยยิ้มในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ ดังนี้

  1. เพื่อช่วยเหลือและสนับสนุนกิจกรรมของชุมชนใกล้เคียงโกลบอลเฮ้าส์ รวมถึงบริการประชาชนผู้เข้าร่วมงาน
  2. เพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างชุมชนกับโกลบอลเฮ้าส์
  3. เพื่อประชาสัมพันธ์โกลบอลเฮ้าส์ให้เป็นที่รู้จักทั่วถึงและกว้างขวางมากยิ่งขึ้น
  4. เพื่อเป็นการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้แก่องค์กร