โกลบอลเฮ้าส์ สาขาร้อยเอ็ด มอบผ้าห่ม ผ้าขนหนู ของขวัญของรางวัลและน้ำดื่มโกลบอลเฮ้าส์ สนับสนุนในการจัดงานวันคนพิการสากล จังหวัดร้อยเอ็ด ประจำปี พ.ศ. 2563 ให้กับ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดร้อยเอ็ด เพื่อร่วมสนับสนุนในการจัดงานวันคนพิการสากล

เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) สาขาร้อยเอ็ด และพนักงานบริษัทฯ ได้ร่วมมอบผ้าห่ม ผ้าขนหนู ของขวัญของรางวัลและน้ำดื่มให้กับ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ โดยมีเจ้าหน้าที่ นางเจริญศรี วงค์สม ผู้อำนวยการศูนย์บริการคนพิการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นตัวแทนในการรับมอบ