ในวันอาทิตย์ ที่ 3 กันยายน พ.ศ. 2566 บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) สาขาร้อยเอ็ด นำโดยนายเกษฏาพัฒน์ จอมคำสิงห์ รองผู้อำนวยการพร้อมด้วยพนักงานบริษัทฯ ประจำสาขาร้อยเอ็ด

เป็นตัวแทนบริษัทร่วมบริจาคสินค้าให้แก่วัดบ้านแก่นทราย (วัดโนนเก่า) ณ บ้านแก่นทราย หมู่ที่ 14 ตำบลรอบเมือง อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด โดยมีพระปลัดอำนาจ จันทะวังโส เจ้าอาวาสวัดบ้านแก่นทราย เป็นผู้รับมอบในครั้งนี้

กิจกรรมโกลบอลเฮ้าส์ปันสุขสร้างรอยยิ้มในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ดังนี้

  1. เพื่อให้ทางวัดได้นำไว้ใช้ในการซ่อมแซมบูรณะปฏิสังขรณ์ ต่อเติมก่อสร้าง รวมถึงนำไปใช้ประโยชน์ด้านอื่น ๆ ต่อไป
  2. เพื่อทะนุบำรุงพุทธศาสนา ซึ่งเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของพุทธศาสนิกชนในชุมชนให้คงอยู่สืบไป
  3. เพื่อสร้างสัมพันธ์อันดีระหว่างโกลบอลเฮ้าส์กับวัดและชุมชนใกล้เคียง