เมื่อวันเสาร์ ที่ 5 สิงหาคม พ.ศ. 2566 บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่ นำโดย นายเกษฏาพัฒน์ จอมคำสิงห์ ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสาขาฯ และพนักงานบริษัท

เป็นตัวแทนในการบริจาคสินค้าแด่พระสงฆ์ ณ วัดอุบลนิวาส บ้านหนองบัวโนน ตำบลหนองแก้ว อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด โดยมี พระครู อุบลธรรมานุกูล เจ้าอาวาสวัดอุบลนิวาส คณะสงฆ์ และชาวบ้านเป็นผู้รับมอบ

กิจกรรมโกลบอลเฮ้าส์ปันสุขสร้างรอยยิ้มในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ ดังนี้

  1. เพื่อให้ทางวัดได้นำไว้ใช้ในการซ่อมแซมบูรณะปฏิสังขรณ์ ต่อเติมก่อสร้าง รวมถึงนำไปใช้ประโยชน์ด้านอื่น ๆ ต่อไป
  2. เพื่อทะนุบำรุงพุทธศาสนา ซึ่งเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของพุทธศาสนิกชนในชุมชนให้คงอยู่สืบไป
  3. เพื่อสร้างสัมพันธ์อันดีระหว่างโกลบอลเฮ้าส์กับชุมชนใกล้เคียง
  4. เพื่อตอบแทนและสร้างสรรค์กิจกรรมดี ๆ สู่สังคม