เมื่อวันที่ 3 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2564 บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) สาขา ระยอง โดย นางสาว พิฐชญาณ์ รุ่งเสถียรพงศ์ ผู้อำนวยการ บริษัทสยามโกลบอลเฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) สาขา ระยองและพนักงานบริษัทฯ ได้เข้าร่วมมอบวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้าง รวมมูลค่า 408,134 บาท (สี่แสนแปดพันหนึ่งร้อยสามสิบสี่บาท) ให้กับวัดสันติวันโดยมีเจ้าอาวาสวัดสันติวัน เป็นผู้รับมอบ

โดยการสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้างวัดสันติวันในครั้งนี้ มีจุดประสงค์เพื่อบูรณะซ่อมแซมวัด เนื่องจากยังมีบางบริเวรที่อยู่ในการก่อสร้างยังไม่เรียบร้อย โกลบอลเฮ้าส์จึงขอเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ เพื่อลดค่าใช้จ่ายให้กับวัดสันติวัน และทำให้มีผู้คนที่มายังวัดสันติวันมีความสะดวกสบายเพิ่มขึ้น