บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) สาขาระยอง โดย นางสาว พิฐชญาณ์ รุ่งเสถียรพงศ์ ตำแหน่งผู้อำนวยการสาขา และพนักงานบริษัท ได้เข้าร่วมมอบวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้าง รวมมูลค่า 355,476 บาท (สามแสนห้าหมื่นห้าพันสี่ร้อยเจ็ดสิบหกบาท) ให้กับวัดเขาคลองพลูโดยมีเจ้าอาวาสวัดคลองพลู เป็นผู้รับมอบซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อบูรณะซ่อมแซมวัด

เมื่อวันที่ 13 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) สาขาระยอง โดย นางสาว พิฐชญาณ์ รุ่งเสถียรพงศ์ ตำแหน่งผู้อำนวยการสาขา และพนักงานบริษัท ได้เข้าร่วมมอบวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้าง รวมมูลค่า 355,476 บาท (สามแสนห้าหมื่นห้าพันสี่ร้อยเจ็ดสิบหกบาท) ให้กับวัดเขาคลองพลูโดยมีเจ้าอาวาสวัดคลองพลู เป็นผู้รับมอบซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อบูรณะซ่อมแซมวัด