โกลบอลเฮ้าส์ สาขาปทุมธานี 1 ได้รับโล่รางวัล โครงการโรงงานสีขาว สู่มาตรฐานการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานประกอบกิจการ (บยส.) ประจำปี 2564 โดยนายศักดิ์ศิลป์ ตุลาธร สวัสดิการแรงงานและคุ้มรองแรงงานจังหวัดปทุมธานีเป็นผู้มอบโล่รางวัลในครั้งนี้

วันที่ 29 มิถุนายน 2564 สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดปทุมธานี ร่วมกับ บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จำกัด (สาขาปทุมธานี) ตั้งอยู่ ณ อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี จัดโครงการรณรงค์เพื่อสร้างเจตคติที่ดี และสร้างความเข้มแข็งเครือข่ายแรงงานป้องกันยาเสพติด เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก” (26 มิถุนายน ของทุกปี) โตยมีนายศักดิ์ศิลป์ ตุลาธร สวัสติการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดปทุมธานี เป็นประธานกล่าวเปิดงาน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ สสค.ปทุมธานี เข้าร่วม

การร่วมงานในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างเจตคติที่ดี และสร้างความเข้มแข็งเครือข่ายแรงงานป้องกันยาเสพติตในสถานประกอบกิจการ ให้ลูกจ้างเกิดความตระหนักถึงภัยยาเสพติต โตยภายในงาน มีนิทรรศการให้ความรู้เกี่ยวกับโทษของยาเสพติด การเข้าบำบัตรักษายาเสพติดและการกล่าวปฏิญาณต่อต้านยาเสพติดร่วม นอกจากนั้นยังมีการรณรงค์ถึงมาตรการป้องกัน Covid-19 เช่นกัน