โกลบอลเฮ้าส์ สาขาชัยภูมิ มอบอุปกรณ์เครื่องมือและสื่อสารเรียนการสอนให้กับ วิทยาลัยเทคนิคชัยภูมิ เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2563

โดย นายอาคม  คำหมาย  รองผู้อำนวยการโกลบอลเฮ้าส์ สาขาชัยภูมิ และพนักงานบริษัทฯ ได้เข้าร่วมกิจกรรมมอบอุปกรณ์เครื่องมือและสื่อสารเรียนการสอนให้กับวิทยาลัยเทคนิคชัยภูมิ  โดยมี นายอาคม จันทร์นาม ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคชัยภูมิ  เป็นผู้รับมอบเพื่อเป็นประโยชน์ในการพัฒนาการเรียนการสอนในสาขาเครื่องยนต์ต่อไป เชื่อได้ว่า การมอบอุปกรณ์เครื่องมือและสื่อสารเรียนการสอนครั้งนี้จะเป็นประโยชน์ต่อทั้งวิทยาลัย และองค์กรต่างๆในชุมชน ใช้เป็นสถานที่การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในด้านเทคโนโลยีเครื่องยนต์ เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาประเทศต่อไป