โกลบอลเฮ้าส์ สาขาชัยภูมิ มอบวัสดุสร้างอาคารเรียนให้กับโรงเรียนห้วยแย้วิทยา  เพื่อใช้เป็นสื่อการเรียนการสอน เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2563 บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) สาขาชัยภูมิ โดย คุณทับทัม  ฤทธิ์สยอง ผู้อำนวยการสาขาชัยภูมิ และพนักงานบริษัทฯ ได้เข้าร่วมกิจกรรมมอบวัสดุสร้างอาคารเรียนให้กับโรงเรียนห้วยแย้วิทยา อ.หนองบัวแดง จ.ชัยภูมิ โดยมี นายทนะวิสุทธิ์  สินนพรัตน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนห้วยแย้วิทยาเป็นผู้รับมอบ