เมื่อวันอาทิตย์ ที่ 6 สิงหาคม พ.ศ. 2566 บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) สาขาขอนแก่น นำโดย นางสุภาพร หาญจริง และ นางสาวทัศนีย์ แมนเมือง ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสาขาฯ พร้อมด้วยพนักงานบริษัท

ร่วมมอบวัสดุก่อสร้างให้แก่วัดโพธิ์ศรีบ้านค้อ ตำบลบ้านค้อ อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น โดยยอดบริจาครวมเป็นเงินทั้งสิ้น 133,820.18 บาท

โดยกิจกรรมโกลบอลเฮ้าส์ปันสุขสร้างรอยยิ้มในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อ ให้ทางวัดได้นำวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ ไปใช้ประโยชน์ในการก่อสร้าง ซ่อมแซมวัด ห้องน้ำ และศาลาการเปรียญ เพื่อสร้างสัมพันธ์อันดีระหว่างโกลบอลเฮ้าส์กับชุมชนใกล้เคียง และเพื่อทะนุบำรุงพุทธศาสนา ซึ่งเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของพุทธศาสนิกชนในชุมชนให้คงอยู่สืบไป