เมื่อวันอาทิตย์ที่ 9 เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2566 บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) สาขาขอนแก่น นำโดยนางสุภาพร หาญจริง ตำแหน่งรองผู้อำนวยการ สาขาขอนแก่น และพร้อมด้วยพนักงานบริษัท มอบวัสดุก่อสร้างให้กับวัดโพธิ์ศรีบ้านค้อ ต.บ้านค้อ อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40000 โดยกิจกรรมโกลบอลเฮ้าส์ปันสุขสร้างรอยยิ้มในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ก่อสร้างและซ่อมแซมวัด ห้องน้ำ และศาลาการเปรียญ และเพื่อเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีช่วยเหลือชุมชน ให้แก่ทางบริษัทโกลบอลเฺฮ้าส์สาขาขอนแก่นต่อไปในอนาคต โดยยอดรวมบริจาครวมเป็นเงินทั้งสิ้น 64,404.00 บาท (หกหมื่นสี่พันสี่ร้อยสี่บาทถ้วน)