เมื่อวันศุกร์ ที่ 15 กันยายน พ.ศ. 2566 บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) สาขากำแพงเพชร นำโดยนายบุญรอด อ่อนทอง รองผู้อำนวยการสาขาฯ และพนักงานบริษัท เป็นตัวแทนถวายบริจาคสินค้าแด่วัดศรีตะหัตถะยาราม ตำบลโกสัมพี อำเภอโกสัมพีนคร จังหวัดกำแพงเพชร โดยมีคณะสงฆ์วัดศรีตะหัตถะยารามเป็นผู้รับมอบ

กิจกรรมโกลบอลเฮ้าส์ปันสุขสร้างรอยยิ้มในครั้งนี้มัวัตถุประสงค์ดังนี้

  • เพื่อให้ทางวัดนำไว้ใช้ในการซ่อมแซมบูรณะปฏิสังขรณ์ ต่อเติมก่อสร้าง รวมถึงนำไปใช้ประโยชน์ด้านอื่น ๆ ต่อไป
  • เพื่อทะนุบำรุงพุทธศาสนา ซึ่งเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของพุทธศาสนิกชนในชุมชนให้คงอยู่สืบไป
  • เพื่อสร้างสัมพันธ์อันดีระหว่างโกลบอลเฮ้าส์กับวัดและชุมชนใกล้เคียง