เมื่อวันเสาร์ ที่ 12 สิงหาคม พ.ศ. 2566 บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) สาขากาฬสินธุ์ นำโดย นายธงชัย บัวทอง ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสาขาฯ พร้อมด้วยพนักงานบริษัท

ร่วมถวายบริจาคสินค้าและอุปกรณ์ใช้งานแด่พระสงฆ์ ณ วัดสว่างหนองหัวช้าง บ้านหนองหัวช้าง ตำบลกลางหมื่น อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ รับมอบโดย พระอธิการจักรกฤษ เจ้าอาวาสวัดสว่างหนองหัวช้าง พร้อมด้วยผู้ใหญ่บ้าน คณะกรรมการ และชาวบ้าน

โดยยอดการบริจาคในครั้งนี้ สินค้ามูลค่าทั้งสิ้น 163,276 บาท

กิจกรรมโกลบอลเฮ้าส์ปันสุขสร้างรอยยิ้มในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ ดังนี้

  1. เพื่อมอบวัสดุอุปกรณ์ไว้ใช้สำหรับซ่อมแซมบูรณะปฏิสังขรณ์ ต่อเติมก่อสร้าง และนำไปใช้ประโยชน์ด้านอื่น ๆ ต่อไป
  2. เพื่อทะนุบำรุงพุทธศาสนา ซึ่งเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของพุทธศาสนิกชนในชุมชนให้คงอยู่สืบไป
  3. เพื่อสร้างสัมพันธ์อันดีระหว่างโกลบอลเฮ้าส์กับวัดและชุมชนใกล้เคียง