เมื่อวันศุกร์ ที่ 11 สิงหาคม พ.ศ. 2566 บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) สาขากาฬสินธุ์ นำโดย นายนภัส พลบุตร ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสาขาฯ พร้อมด้วยพนักงานบริษัท

ร่วมถวายบริจาคสินค้าและอุปกรณ์ใช้งานแด่พระสงฆ์ ณ วัดสว่างรัตนาราม ตำบลโนนศิลาเลิง อำเภอฆ้องชัย จังหวัดกาฬสินธุ์ รับมอบโดย พระสุชาติ ปริสุทโธ เจ้าอาวาสวัดสว่างรัตนาราม พร้อมด้วยผู้ใหญ่บ้าน คณะกรรมการและชาวบ้าน

โดยยอดในการบริจาคครั้งนี้มูลค่าทั้งหมด 195,865 บาท

กิจกรรมโกลบอลเฮ้าส์ปันสุขสร้างรอยยิ้มในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ ดังนี้

  1. เพื่อให้ทางวัดได้นำไว้ใช้ในการซ่อมแซมบูรณะปฏิสังขรณ์ ต่อเติมก่อสร้าง และนำไปใช้ประโยชน์ด้านอื่น ๆ ต่อไป
  2. เพื่อทะนุบำรุงพุทธศาสนา ซึ่งเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของพุทธศาสนิกชนในชุมชนให้คงอยู่สืบไป
  3. เพื่อสร้างสัมพันธ์อันดีระหว่างโกลบอลเฮ้าส์กับวัดและชุมชนใกล้เคียง