เมื่อวันพุธ ที่ 12 กรกฎาคม 2566 บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) สาขากาฬสินธุ์ นำโดย นายนภัส พลบุตร ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสาขากาฬสินธุ์ พร้อมด้วยพนักงานบริษัทถวายบริจาคสินค้าและอุปกรณ์ใช้งาน

ให้กับวัดเศวตวันวนาราม บ้านโนนสำราญ ตำบลเหนือ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ รับมอบโดย พระครูวิมลพัชรญาณ เจ้าอาวาส พร้อมด้วยคณะกรรมการและชาวบ้าน ยอดรวมการบริจาคสินค้า มูลค่าทั้งสิ้น 174,126 บาท

โดยกิจกรรมโกลบอลเฮ้าส์ปันสุขสร้างรอยยิ้มในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ทางวัดได้นำสินค้าและอุปกรณ์ต่าง ๆ ไปใช้ต่อเติม ก่อสร้างและซ่อมแซมบูรณะปฏิสังขรณ์ เพื่อสานสัมพันธ์อันดีกับทางวัดรวมถึงชุมชนใกล้เคียงบริเวณโกลบอลเฮ้าส์ และเพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์โกลบอลเฮ้าส์ให้เป็นที่รู้จักทั่วถึงและกว้างขวางมากยิ่งขึ้น