เมื่อวันศุกร์ ที่ 14 กรกฎาคม พ.ศ. 2566 บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) สาขาศาลายา นำโดยคุณพิณผกา สุวรรณไตรย์ ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการโกลบอลเฮ้าส์สาขาศาลายา และผู้จัดการพนักงานบริษัท

เข้าร่วมมอบวัสดุอุปกรณ์ให้แก่โรงเรียนบ้านคลองโยง ตำบลมหาสวัสดิ์ อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม โดยมีคุณอศิภรณ์ อินทรมณี ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคลองโยง เป็นผู้รับมอบ

ซึ่งวัตถุประสงค์ของกิจกรรมโกลบอลเฮ้าส์ปันสุขสร้างรอยยิ้มในครั้งนี้ ได้แก่

  1. เพื่อมอบอุปกรณ์สำหรับใช้เป็นสื่อการเรียนการสอน และเป็นเครื่องมือในการซ่อมแซมปรับปรุงอาคารเรียน
  2. เพื่อสร้างบรรยาการและพัฒนาคุณภาพในการเรียนการสอนให้ดียิ่งขึ้น
  3. เพื่อสร้างสัมพันธ์อันดีระหว่างโกลบอลเฮ้าส์กับชุมชน
  4. เพื่อประชาสัมพันธ์โกลบอลเฮ้าส์ให้เป็นที่รู้จักทั่วถึงและกว้างขวางมากยิ่งขึ้น