เมื่อวันเสาร์ ที่ 2 มีนาคม พ.ศ. 2567 บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่ ให้การสนับสนุนและเอื้อเฟื้อสถานที่ในการจัดกิจกรรมตลาดนัดสินค้าชุมชน “Hug Market” ซึ่งเป็นโครงการพัฒนาพื้นที่วิจัยเชิงยุทธศาสตร์ เพื่อขจัดความยากจนและสร้างโอกาสทางสังคม ของมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

เป็นโครงการที่สนับสนุนส่งเสริมให้นำผลผลิตทางการเกษตรจากกลุ่มเป้าหมายออกจำหน่ายสู่ตลาดอย่างเป็นรูปธรรม ได้แก่ มะระขี้นก พริกสด พริกแห้ง ถั่วลิสง แตงโม มะเขือเปราะ มะเขือเทศ การแปรรูปผักสมุนไพรและข้าวหอมมะลิ เป็นต้น โดยโกลบอลเฮ้าส์ร้อยเอ็ดได้ให้การเอื้อเฟื้อสถานที่ตั้งแต่เวลา 8.30 น.เป็นต้นไป และจะจัดกิจกรรมทุกวันเสาร์โดยเริ่มตั้งแต่วันเสาร์ ที่ 2 มีนาคมนี้

กิจกรรมโกลบอลเฮ้าส์ปันสุขสร้างรอยยิ้มในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมของทางมหาวิทยาลัยฯ ที่มีประโยชน์ซึ่งมีส่วนช่วยในการพัฒนาชุมชน ส่งเสริมการสร้างรายได้และอาชีพแก่ครัวเรือน รวมถึงส่งเสริมการพัฒนาชีวิตความเป็นอยู่และสร้างความมั่นคงแก่ประชาชนในชุมชนได้อย่างยั่งยืนได้อย่างยั่งยืน