โกลบอลเฮ้าส์ ร่วมกับ Biz Focus สนับสนุน “โครงการส่งเสริมเยาวชนคนรุ่นใหม่ เรียนดีแต่ไม่มีทุนยุคโควิด-19” ณ โรงเรียนวัดป่าคา จังหวัดสระบุรี

ในปัจจุบัน เราจะเห็นว่ามีปัญหาเกิดขึ้นมากมายในสังคมไทย และปัญหาเด็กยากจนที่ขาดการดูแล นับว่าเป็นอีกปัญหาหนึ่งที่ต้องได้รับการแก้ไขโดยเร็วที่สุด เนื่องจากเด็กไทยขาดการศึกษา ขาดการอบรมด้าน ศีลธรรม ขาดความอบอุ่น ในอนาคตต่อไปเด็กไทยก็จะเป็นผู้ใหญ่ที่ขาดความรู้ ไม่สามารถประกอบอาชีพหา เลี้ยงครอบครัวได้ หากประเทศชาติขาดประชากรที่มีการศึกษา และขาดประชากรที่มีคุณธรรม ประเทศชาติ เราก็ไม่สามารถที่จะพัฒนาเทียบเท่ากับประเทศอื่นๆ ได้ จะเห็นได้ว่าประเทศที่พัฒนาแล้วนั้น มีประชากรที่มี การศึกษาที่ดีเป็นจำนวนมาก โดยการศึกษาจะเริ่มต้นจากครอบครัวเป็นหลัก เราจะพบว่าครอบครัวที่มีความ อบอุ่น และพ่อแม่ให้ความเอาใจใส่แก่ลูก ก็จะทำให้ลูกเป็นเยาวชนที่ดีต่อประเทศชาติในอนาคต

โกลบอลเฮ้าส์ ร่วมกับ Biz Focus สนับสนุน ” โครงการส่งเสริมเยาวชนคนรุ่นใหม่ เรียนดีแต่ไม่มีทุนยุคโควิด-19 ” ณ โรงเรียนวัดป่าคา จังหวัดสระบุรี

ดังนั้นจึงได้เล็งเห็นถึงการเป็นส่วนหนึ่ง ในสังคมที่จะร่วมเสริมสร้าง และเติมเต็มช่องว่างในสังคมที่ขาดหายไป รวมทั้งการช่วยลดปัญหาต่างๆ และพัฒนาสังคมให้ดียิ่งขึ้น อีกทั้งยังมุ่งส่งเสริมสนับสนุน “โครงการส่งเสริมเยาวชนคนรุ่นใหม่ เรียนดีแต่ไม่มีทุนยุคโควิด-19” ณ โรงเรียนวัดป่าคา ตำบลห้วยบง อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสระบุรี

เมื่อเดือนมีนาคม 2565 บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จำกัดมหาชน ร่วมกับ บริษัท บิส โฟกัส อินดัสตรี้ (2555) จำกัด จัดโครงการ CSR ไตรมาส 1 ประจำปี 2565 เนื่องในโอกาสฉลองครบรอบ 11 ปี นิตยสารบิส โฟกัส กรุ๊ป จับมือผู้ประกอบการ อย่างบริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จำกัดมหาชน ร่วมทำความดีต่อเนื่อง “ชูโครงการส่งเสริมเยาวชนคนรุ่นใหม่ เรียนดีแต่ไม่มีทุนยุคโควิด-19” ณ โรงเรียนวัดป่าคา ตำบลห้วยบง อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสระบุรี

โดยบริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จำกัดมหาชน ได้ร่วมมอบน้ำดื่ม ตราลามายอน สิ่งของ พร้อมทุนการศึกษาให้กับน้องๆนักเรียนในโครงการส่งเสริมเยาวชนคนรุ่นใหม่ เรียนดีแต่ไม่มีทุนยุคโควิด-19 ณ โรงเรียนวัดป่าคา ตำบลห้วยบง อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสระบุรี ซึ่งการจัดโครงการครั้งนี้ โกลบอลเฮ้าส์ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการศึกษาของเยาวชน กลุ่มที่มีปัญหาขาดโอกาส ขาดแคลนอุปกรณ์การเรียน และข้าวของเครื่องใช้จำเป็น ที่อาจส่งผลต่อวิถีชีวิตและการศึกษา เพื่อให้เยาวชนเกิดการพัฒนาคุณภาพชีวิต เพิ่มขีดความสามารถ และการเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีทักษะความรู้ รวมถึงการพัฒนาศักยภาพในอนาคต คุณรินทร์ลภัส พัฒน์เมธา ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดป่าคา กล่าวว่า โรงเรียนวัดป่าคา หมู่ที่ 8 ตำบลห้วยบง อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสระบุรี เป็นโรงเรียนขนาดเล็กในชุมชน ที่ก่อตั้งมาเป็นระยะเวลาถึง 84 ปี ตั้งแต่ พ.ศ. 2481 เปิดสอนตั้งแต่ระดับอนุบาลปีที่ 2 ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปัจจุบันมีนักเรียนทั้งหมด 59 คน มีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษารวม 6 คน ทั้งนี้ เด็กๆที่เข้าศึกษาในโรงเรียนส่วนใหญ่เป็นเด็กในพื้นที่ หรือชุมชนบ้านป่าคา ซึ่งสภาพเป็นอยู่ค่อนข้างยากจน ประชากรในพื้นที่เน้นทำการเกษตรกรรม ปลูกพืช และรับจ้างเป็นหลัก ทำให้รายได้ไม่แน่นอน อีกทั้งประชากรส่วนใหญ่ค่อนข้างขาดแคลน ด้อยโอกาสทางการศึกษา ส่งผลให้นักเรียนบางคนมีปัญหา ขาดแคลนในหลายๆด้านด้วย โดยส่วนมากแล้วเด็กนักเรียนจะขาดแคลนด้านอุปกรณ์การเรียน และด้านสาธารณูปโภคในโรงเรียน เช่น น้ำดื่ม ซึ่งโกลบอลเฮ้าส์ได้เล็งเห็นความสำคัญ จึงได้ร่วมมอบน้ำดื่ม ตราลามายอน เพื่ออำนวยความสะดวกด้านสิ่งอุปโภคที่จำเป็นต่อการดำเนินชีวิต ให้กับนักเรียน และบุคลากรในโรงเรียน 

ปัจจุบันพื้นที่ในโรงเรียน อาคารเรียน สิ่งของเครื่องใช้ต่างๆในอาคารเรียน ค่อนข้างเก่าและทรุดโทรมไปตามอายุ เนื่องจากไม่มีงบประมาณในการปรับปรุง และจำนวนนักเรียน บุคลากรของโรงเรียนมีจำนวนน้อย ทำให้ทางโรงเรียนไม่ได้รับการดูแลจากทางหน่วยงานต่างๆในพื้นที่เท่าที่ควร ทั้งนี้ทางโรงเรียน ได้กล่าวขอบคุณที่มีองค์กรหรือหน่วยงานเข้ามาช่วยเหลือโรงเรียนและนักเรียน โดยยังกล่าวอีกว่า โรงเรียนดำเนินการเรียนการสอนต่อไปได้ เป็นเพราะได้รับความกรุณาและการสนับสนุน ที่เล็งเห็นถึงความสำคัญในส่วนนี้ ซึ่งทางโรงเรียนมั่นใจว่า สิ่งของทุกชิ้นจะเป็นประโยชน์ต่อเด็กนักเรียนและทางโรงเรียนเป็นอย่างมาก และทางโรงเรียนสัญญาว่าจะพยายามพัฒนา รวมถึงถ่ายทอดองค์ความรู้ให้นักเรียนทุกคน ให้มีศักยภาพ และสามารถใช้ชีวิต ตลอดจนเติบโตเป็นพลเมืองที่ดีในอนาคตต่อไปได้

โดยมีวัตถุประสงค์
1.เพื่อเสริมสร้างกำลังใจให้เด็กยากจนในการดำเนินชีวิต
2.เพื่อสร้างความสุข และสร้างความสัมพันธ์อันดีกับเด็กยากจน
3.เพื่อสร้างจิตสาธารณะ ส่งเสริมสร้างคุณธรรม และจริยธรรมในสังคม
4.เพื่อการมีส่วนร่วมกับผู้ประกอบการภาคอุตสาหกรรมในการคืนกำไรให้กับสังคม5.เพื่อส่งเสริม และสนับสนุนให้เด็กได้รับการพัฒนาด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม และจิตวิญญาณให้มีความมั่นใจในคุณค่าของตนเอง และพร้อมที่จะดำเนินชีวิตในสังคมอย่างมีความสุข


ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1.ปลูกฝังเด็กไทยให้เป็นผู้ใหญ่ที่ดีในวันหน้า
2.พนักงาน และผู้ประกอบการได้มีส่วนร่วมในโครงการ อิ่มท้อง น้องหนู สุขใจผู้ให้ อิ่มใจผู้รับ
3.ทำให้เด็กไทยห่างไกลยาเสพติด
4.เสริมสร้างสติปัญญาให้เด็กไทยพัฒนาให้เต็มศักยภาพ และพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กไทยให้ดีขึ้น
5.เสริมการร่วมมือกับองค์กรการกุศลอื่น ๆ เพื่อสาธารณประโยชน์