เมื่อวันอาทิตย์ ที่ 15 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2566 บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) สาขาระนอง นำโดยว่าที่ร้อยตรีธีรศักดิ์ แก้ววิไล ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสาขาและพนักงานบริษัทฯ ร่วมมอบน้ำดื่มลามายอนจำนวน 1,200 ขวด ให้แก่ศาลเจ้าโรงเจพงไล้จับอิคเซียวเกาะ และศาลเจ้าต่ายเต๊เอี๋ย

โดยกิจกรรมโกลบอลเฮ้าส์ปันสุขสร้างรอยยิ้มในครังนี้ มีวัตถุประสงค์ดังนี้

  • เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนที่มาร่วมงาน
  • เพื่อส่งเสริมเทศกาลกินเจ ประจำปี 2566 ที่ทางศาลเจ้าฯ ได้จัดกิจกรรมขึ้น
  • เพื่อสร้างสัมพันธ์อันดีระหว่างโกลบอลเฮ้าส์และชุมชุนใกล้เคียง