เมื่อวันอังคาร ที่ 8 สิงหาคม พ.ศ. 2566 บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จํากัด (มหาชน) สาขาพระนครศรีอยุธยา นําโดย นายอภิศักดิ์ ยศศักดิ์ ตําแหน่ง รักษาการรองโครงสร้าง2 ทีมงานผู้จัดการ และพนักงานในบริษัทฯ

ร่วมมอบสินค้าและอุปกรณ์ส่งเสริมการเรียนให้กับโรงเรียนวัดสว่างภพ บ้านคลองสี่ ตำบลคลองสี่ อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี โดยมี นายพิชญพงษ์ สมบุญ ผู้อํานวยการโรงเรียนฯ เป็นผู้รับมอบ

กิจกรรมโกลบอลเฮ้าส์ปันสุขสร้างรอยยิ้มในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ ดังนี้

  1. เพื่อมอบให้ทางโรงเรียนนำไปใช้สำหรับปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสถานศึกษา ปรับปรุงสื่อการเรียนสอน รวมถึงนำไปใช้ประโยชน์ด้านอื่น ๆ ต่อไป
  2. เพื่อเป็นการสร้างสัมพันธ์ที่ดีระหว่างโกลบอลเฮ้าส์กับโรงเรียนและชุมชนใกล้เคียง
  3. เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์โกลบอลเฮ้าส์ให้เป็นที่รู้จักทั่วถึงและกว้างขวางมากยิ่งขึ้น
  4. เพื่อเป็นการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้แก่องค์กร