วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 ทางบริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) 

สนับสนุนเกษตกร ตลาดดอนแขวน สู้ภัยโควิด 19 ภาวะวิกฤตโควิด 19 (Covid 19) 

ที่ส่งผลให้เกษตรกรชาวไทยประสบปัญหาในการค้าขาย โดยมีการจัด “พื้นที่ปันสุข” 

ผักสด ปลอดสาร ราคาถูก จำหน่ายที่โกลบอลเฮ้าส์จำนวน 3 สาขา ได้แก่ 

สาขาบ้านไผ่ | สาขามหาสารคาม | และสาขาร้อยเอ็ด

 โกลบอลเฮ้าส์ขอเป็นส่วนหนึ่งในการส่งเสริมเกษตกรชาวไทยให้ยั่งยืน