โกลบอลเฮ้าส์ คว้ารางวัลด้านความยั่งยืนจากเวที SET Awards 2023 ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2

เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2566 นายวิทูร สุริยวนากุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) รับมอบรางวัลSET Awards 2023 ในกลุ่มรางวัล Sustainability Excellence ประเภท Highly Commended Sustainability Awards ซึ่งเป็นรางวัลที่มอบให้กับบริษัทจดทะเบียนที่มีความโดดเด่นในการดำเนินธุรกิจตามแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืน จากดร.ภากร ปิตธวัชชัย กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยปีนี้เป็นปีที่2 ที่ได้รับรางวัลในกลุ่ม Sustainability Excellence ซึ่งตอกย้ำความโดดเด่นในการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนที่ครอบคลุม 3 มิติ ได้แก่ Smart Products & Services คือ ความมุ่งมั่นสรรหาผลิตภัณฑ์และสร้างสรรค์นวตกรรมด้านบริการที่ช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของคนในสังคม, Smart Stores ความมุ่งมั่นในการลดการสร้างผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม, Smart People คือ ความมุ่งมั่นในการใส่ใจดูแลผู้มีส่วนได้เสีย ควบคู่กับการสร้างคุณค่าให้กับสังคม ซึ่งทั้ง 3 มิติจะปรากฏอยู่ในทุกกระบวนการทำงานของบริษัทภายใต้การกำกับดูแลกิจการที่ดี

โกลบอลเฮ้าส์ ได้ปรับทิศทางกลยุทธ์สู่สินค้าและบริการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เพื่อตอบสนองวิถีชีวิตแบบใหม่ เพิ่มสินค้าที่ช่วยลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม นำนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน และยกระดับช่างในชุมชนเพื่อสร้างงานและให้บริการลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยในปีนี้โกลบอลเฮ้าส์ได้จัดอยู่ในกลุ่มบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ที่มีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดสูงกว่า 100,000 ล้านบาท