วันอังคาร ที่ 7 พฤษภาคม 2567 บริษัทสยามโกลบอลเฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) สาขาขอนแก่น นำโดยนายสัจจา มหาอำนาจ ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสาขาขอนแก่น และพร้อมด้วยพนักงานบริษัท

ได้มอบวัสดุก่อสร้างให้กับโรงเรียนบ้านหนองค้ากลางฮุง ตำบลโนนท่อน อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น

โดยกิจกรรมโกลบอลเฮ้าส์ปันสุขสร้างรอยยิ้มในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ก่อสร้างและซ่อมแซมโรงเรียน ห้องน้ำ เป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีช่วยเหลือชุมชน ให้แก่ทางบริษัทโกลบอลเฮ้าส์สาขาขอนแก่นต่อไปในอนาคต

โดยยอดรวมบริจาครวมเป็นเงินทั้งสิ้น 221,682.40 บาท (สองแสนสองหมื่นหนึ่งพันหกร้อยแปดสิบสองบาทสี่สิบสตางค์ถ้วน)