เมื่อวันจันทร์ ที่ 13 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566 บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) นำโดยนางสุภาพร หาญจริง ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสาขาขอนแก่น พร้อมด้วยพนักงานบริษัทฯ

มอบวัสดุก่อสร้างให้แก่โรงเรียนสวนมอนไคร่นุ่นวังหิน ตำบลท่าพระ อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น โดยยอดรวมบริจาครวมเป็นเงินทั้งสิ้น 162,822 บาท

กิจกรรมโกลบอลเฮ้าส์ปันสุขสร้างรอยยิ้มในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ดังนี้

  • เพื่อให้ทางโรงเรียนได้นำไปใช้ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนและห้องน้ำนักเรียน
  • เพื่อเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างโกลบอลเฮ้าส์และชุมชนใกล้เคียง