เมื่อวันอาทิตย์ ที่ 26 ตุลาคม พ.ศ. 2566 บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) นำโดยนายสุเมต หงษ์อะนนท์ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการ สาขากาฬสินธุ์ พร้อมด้วยทีมบริหารและพนักงานของบริษัทฯ

ได้สนับสนุนบริจาคสินค้าให้แก่วิทยาลัยการอาชีพกาฬสินธุ์ ถนนสนามบิน ตำบลกาฬสินธุ์ อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ ซึ่งมียอดในการบริจาคสินค้ารวมเป็นมูลค่าทั้งสิ้น 160,468 บาท

โดยกิจกรรมโกลบอลเฮ้าส์ปันสุขสร้างรอยยิ้มในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ทางวิทยาลัยได้นำวัสดุอุปกรณ์ไปใช้ปรับปรุงพัฒนาอาคารสถานที่ รวมถึงใช้เป็นสื่อในการเรียนการสอนของทางวิทยาลัยต่อไป